1. Hatályosság
  Ez az ÁSZF a Contisys Artis Kft. (1164 Budapest, Bóbitás u. 52. I/4.) által forgalmazott termékeinek
  • a) eladása esetére vagy
  • b) javítására történt átvételekor megkötendő eseti szerződésekre nézve érvényes,
   melytől a Contisys Artis alkalmazottai és szaktanácsadói nem jogosultak eltérni. Jelen ÁSZF visszavonásáig érvényes. Az ÁSZF a www.contisys.hu weboldalon, a Contisys Artis Kft. Irodájában (1101 Budapest, Kőbányai út 49.) kifüggesztve találhatóak meg, a számla és szállítólevél aláírásával, a számlaösszeg megfizetésével, illetve a termék egyszeri átvételével az Ügyfél az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, azt elfogadja.
 2. Rendelés, átvétel, kapcsolattartás
  • Az Ügyfél a rendeléseit leadhatja személyesen a Contisys Artis Kft. központi irodájában vagy egyéb módon megjelölt szaktanácsadónál, központi emal címen ( info@contisys.hu) vagy faxon +36 (1) 445 3083, továbbá az +36 (1) 445 3030 központi telefonszámon.
  • A Contisys Artis Kft. kifejezett írásos felhívás hiányában rendelésre jogosultnak tekinti az Ügyfél alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban az Ügyfél érdekében vagy a rendelés vagy az áru átvétele során közreműködött, mely ellen az Ügyfél kifejezetten nem tiltakozott.
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru átvételére jogosult személyre az előző pontban meghatározottak irányadóak, a Contisys Artis Kft. vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy, az átvételre jelentkező személy azonosítására, továbbá rendelés vagy külön írásos meghatalmazás szerinti valós jogosultságának vizsgálatára nem köteles. A Contisys Artis Kft. vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az áru átadását az annak átvételére jogosult személy hiányában vagy visszaélésgyanús körülmények felmerülése esetén megtagadja.
 3. Eseti szerződéskötés
  • A Contisys Artis Kft.-vel megkötött eseti adásvételi szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél az áru ellenértékét kifizette, az árut átvette, illetve az áru átvételét megfelelő formában aláírásával igazolta. Az eladott áru vételárának teljes megfizetéséig a Contisys Artis Kft. a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben az Ügyfél a vételárral 60 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik, úgy a Contisys Artis jogosult a szerződéstől elállni, az árut visszakövetelni, továbbá ezenfelül a felmerült összes kárát, költségét érvényesíteni. Elállás esetén a Contisys Artis Kft. jogosult a számlaösszeg fele mértékű nem teljesítésű kötbérigény érvényesítésére.
  • A javításra vonatkozó eseti szerződés akkor jön létre, amikor a Contisys Artis Kft. Ügyfélszolgálata a gépet javításra felvette.
 4. Árak és fizetési feltételek
  • A Contisys Artis Kft. az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg. A Contisys Artis Kft. fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott alkalmazottai az eladási árakból engedményt adjanak.
  • A Contisys Artis Kft. az eladásokat általában készpénzfizetés ellenében végzi. Tartós, megbízható kapcsolat esetén a fizetés átutalással is teljesíthető. Átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél köteles a hitelkeret részére történő biztosításának mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a szükséges adatok megadásával alakszerűen megtenni. Az Ügyfél és a képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határidőben történő megfizetési képességét, az Ügyfél pénzügyi teljesítőképességét aláírásával szavatolja, melyért az aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történő átvétele – amennyiben az a számla kiállítását megelőzi – úgy az adásvételi szerződés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja.
  • Az átutalási határidő a számla kiállítási dátumától számított egyedi megállapított nap. Fizetési késedelem esetén a Contisys Artis Kft. egységesen a késedelembe esés napjától a mindenkor érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számíthat fel. A vételár részletekben történő megfizetése esetén – külön megállapodás hiányában – a költség, kamat, tőke sorrendben kerül kiegyenlítésre. Az Ügyfél a vételárral szemben beszámítási kifogással nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.
  • A javításra átvett gép javítási költségének kifizetésére a Contisys Artis Kft. értelemszerűen az előző szabályokat alkalmazza.
 5. Teljesítési határidők, szállítás, átadás-átvétel
  • Az áru átadására vagy a gép kijavítására vonatkozó egyedi teljesítési időpont - megállapodás esetén a Contisys Artis jogosult – az Ügyfél előzetes értesítése mellett – legfeljebb 5 napos előteljesítésre. Amennyiben a Contisys Artis a teljesítési határidőt tartani nem tudja, és erről az Ügyfelet előzetesen értesíti, úgy a Contisys Artis Kft. a késedelemből eredő károk és költségek megtérítésére nem köteles.
  • A Contisys Artis Kft. a nettó 50.000 Ft érték feletti vásárlás esetén az ország egész területét lefedő ingyenes szállítást vállal az Ügyfél részére. A nettó 50.000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási szolgáltatását 1500Ft+ÁFA fuvarköltség megtérítése fejében végzi. A futárnál történő készpénzes fizetés esetén 1000Ft+ÁFA kezelési költséget számítunk fel. A szállítási és/vagy kezelési költséget a számlán feltüntetjük.
  • A szállítási határidő raktáron lévő termékeknél a 1-2 munkanap, amennyiben a rendelés teljesítésére elegendő raktárkészlettel rendelkezünk. A nem raktári tételekre a Contisys Artis Kft. a szállítást egyedi vállalási határidővel végzi.
  • A Contisys Artis által a szállításra megjelölt határidők tájékoztató jellegűek, az azokban bekövetkező esetleges csúszásokért a Contisys Artis Kft. felelősség nem terheli, az Ügyfél kártalanítására vagy bármely jogcímen támasztott kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.
 6. Szavatosság, jótállás
  • A Contisys Artis Kft. szavatolja a gépek vagy termékek meghatározott minőségét, rendeltetésszerű használat esetén. A Contisys Artis Kft. mentesül a jótállási vagy szavatossági kötelezettsége alól a gépek vagy termékek rendeltetésellenes használata, nem szakszerű kivitelezés, szándékos vagy súlyos gondatlan rongálása, nem szakszerviz keretében történő javítása, megbontása vagy idegen beavatkozás esetén, valamint a használati és kezelési útmutatóban vagy szabványban írtak be nem tartása, nem a Contisys Artis Kft. által biztosított alkatrészek, tartozékok, kiegészítők vagy kenőanyagok használata okán. Az Ügyfelet a jótállási és szavatossági jog a gépek átvételétől illeti, de annak gyakorlására kizárólag a gépek vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követően jogosult. Amennyiben a Contisys Artis jótállási kötelezettség nem terheli, úgy jogosult a javítási költségeinek előzetes megtérítését követelni, valamint a fennálló vételártartozás és/vagy költségeinek megtérítéséig a gépet visszatartani. Az Ügyfél jogvesztés terhe mellett köteles a jótállási vagy szavatossági igényét a meghibásodás észlelésétől számított 5 munkanapon belül írásban, az okok és körülmények konkrét előadásával, a Ptk. 248. § és 306. § szakaszok szerinti tartalommal megjelölni. A Contisys Artis Kft. a jótállási és szavatossági kötelezettségének teljesítésén túlmenően, a hibás teljesítésből eredő károk, költségek tekintetében a felelősségét az érintett gép vagy termék nettó értékéig korlátozza.
   • A napi tárolási díj azonos a gép javításkori értékének (maradványérték) 1/90-ed részével, melyet a Contisys Artis Kft. állapít meg a gép szervizelése során feltárt állapota és futásteljesítménye alapján. A szerviz- és tárolási díj erejéig a Contisys Artis Kft. a gépen kézizálog joga keletkezik. Az Ügyfél felhatalmazza a Contisys Artis Kft.-t, hogy a zálogtárgyból 90 napos fizetési késedelem esetén végrehajtáson kívüli értékesítéssel kielégítést keressen, mely során az Ügyfél elfogadja a Contisys Artis Kft. a szervizelés során feltárt gépállapot és futásteljesítménye alapján végzett javításkori érték-(maradványérték-)számítását.
   • Amennyiben az Ügyfél a Contisys Artis Kft. birtokában lévő gépét többszöri írásos felszólításra sem viszi el, továbbá annak visszaszerzése érdekében nem intézkedik, úgy a készre jelentés napjától számított 90. nap elteltével úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a gép tulajdonjogával a Ptk. 112. § (1) szakasza alapján felhagyott.
   • Amennyiben az Ügyfél kifejezetten jóváhagyás iránti igényt nem támasztott, úgy a Contisys Artis Kft. automatikusan, további tájékoztatás, vagy egyéb nyilatkozat nélkül jogosult a gép javítására. Az Ügyfél kifejezett kérésére a Contisys Artis Kft. javítási ajánlatot készít, melyről az Ügyfelet telefonon értesíti. Amennyiben az Ügyfél a javítási ajánlat összegét nem fogadja el, úgy köteles az értesítéstől számított 15 napon belül írásban – min. fax, e-mail útján – azt visszautasítani vagy módosítását kérni. A határidő eredménytelen eltelte esetén, vagy amennyiben az Ügyfél a javítási árajánlatot nem fogadja el, úgy a Contisys Artis Kft. törli a javítást és a gépet szétszerelt állapotban szállítja vissza az Ügyfél részére. Amennyiben az Ügyfél kifejezett kérésére a Contisys Artis Kft. a gépet összeszerelt állapotban szállítja vissza, úgy a Contisys Artis Kft. jogosult nettó 5000 Ft ajánlatkészítési díj felszámítására.
   • A Contisys Artis Kft. jogosult a gép 264/2004 (IX. 23.) kormányrendelet szerinti gyűjtésével, ártalmatlanításával és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítésével felmerült igazolt költségeit az Ügyfél részére továbbhárítani.
 7. Visszavétel A Contisys Artis Kft. legfeljebb a számla keltétől számított 10 napon belül vesz vissza terméket egy írott ügyfél reklamáció kíséretében, amennyiben azt a Contisys Artis Kft.-nél vásárolták, az rendelkezik az eredeti számlával, továbbá a termék nem volt használva, sérülésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagolású. A visszavétel során a Contisys Artis a termék vételárát készpénzben vagy átutalással nem téríti vissza, az Ügyfél a visszavett termék számlába állított értékét más Contisys Artis Kft. által forgalmazott termék vételárába beszámíthatja, azt levásárolhatja. A visszavételi jog gyakorlása a Contisys Artis Kft. egyedi döntése, azt az Ügyféllel fennálló bármely jogviszonyban elkövetett szerződésszegés – például nem fizetés – esetén megtagadhatja. A visszavételi lehetőség az alábbi termékekre nem vehető igénybe:
  • vegyi anyagok, habok és más, szavatossági idővel bíró termékek.
  • egyedi szállítású termékek. - kifutó (megszüntetés alatt álló) termékek.
  • A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerződésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet és a 49/2003 (VII. 30.) GKM-rendelet szabályai az irányadók.
 8. Titoktartás
  Felek vállalják, hogy a tudomásukra jutott technológiai-, know-how-t érintő információkat, a szerződések tartalmát és mellékleteit, valamint a bizonylatokat és azok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat harmadik fél részére csak a felek együttes írásos nyilatkozata alapján adják át.

Az általános szerződési feltételek letöltése