1. Hatályosság Ez az ÁSZF a Contisys Artis Kft. (1164 Budapest, Bóbitás u. 52. I/4.) által forgalmazott termékeinek
  1. eladása esetére vagy
  2. javítására, kalibrálásra történt átvételekor megkötendő eseti szerződésekre nézve érvényes
  melytől a Contisys Artis alkalmazottai és szaktanácsadói nem jogosultak eltérni. Jelen ÁSZF visszavonásáig érvé-nyes. Az ÁSZF a www.contisys.hu weboldalon, a Contisys Artis Kft. Irodájában (1107 Budapest, Szállás utca 17/7.) kifüggesztve találhatóak meg, a számla és szállítólevél aláírásával, a számlaösszeg megfizetésével, illetve a termék egyszeri átvételével az Ügyfél az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, azt elfogadja.
 2. Rendelés, átvétel, kapcsolattartás
  • Az Ügyfél a rendeléseit leadhatja személyesen a Contisys Artis Kft. központi irodájában vagy egyéb módon megje-lölt szaktanácsadónál, központi email címen ( info@contisys.hu) vagy faxon +36 (1) 445 3083, továbbá az +36 (1) 445 3030 központi telefonszámon.
  • A Contisys Artis Kft. kifejezett írásos felhívás hiányában rendelésre jogosultnak tekinti az Ügyfél alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban az Ügyfél érdekében vagy a rendelés vagy az áru átvétele során közreműködött, mely ellen az Ügyfél kifejezetten nem tiltakozott.
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru átvételére jogosult személyre az előző pontban meghatározottak irány-adóak, a Contisys Artis Kft. vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy, az átvételre jelentkező sze-mély azonosítására, továbbá rendelés vagy külön írásos meghatalmazás szerinti valós jogosultságának vizsgálatá-ra nem köteles. A Contisys Artis Kft. vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az áru átadását az annak átvételére jogosult személy hiányában vagy visszaélésgyanús körülmények felmerülése esetén megtagadja.
 3. Eseti szerződéskötés
  • A Contisys Artis Kft.-vel megkötött eseti adásvételi szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél az áru ellenértékét kifi-zette, az árut átvette, illetve az áru átvételét megfelelő formában aláírásával igazolta. Az eladott áru vételárának teljes megfizetéséig a Contisys Artis Kft. a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben az Ügyfél a vételárral 60 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik, úgy a Contisys Artis jogosult a szerződéstől elállni, az árut visszakövetelni, továbbá ezenfelül a felmerült összes kárát, költségét érvényesíteni. Elállás esetén a Contisys Artis Kft. jogosult a számlaösszeg fele mértékű nem teljesítésű kötbérigény érvényesítésére.
  A javításra vonatkozó eseti szerződés akkor jön létre, amikor a Contisys Artis Kft. Ügyfélszolgálata a gépet javítás-ra felvette.
 4. Árak és fizetési feltételek
  • A Contisys Artis Kft. az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg. A Contisys Artis Kft. fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott alkalmazottai az eladási árakból engedményt adjanak.
  • A Contisys Artis Kft. az eladásokat általában -nem ÁFA alany esetén kizárólag- készpénzfizetés ellenében végzi. Tar-tós, megbízható kapcsolat esetén a fizetés átutalással is teljesíthető. Átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél köteles a hitelkeret részére történő biztosításának mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a szükséges adatok megadásával alakszerűen megtenni. Az Ügyfél és a képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határ-időben történő megfizetési képességét, az Ügyfél pénzügyi teljesítőképességét aláírásával szavatolja, melyért az aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történő átvétele – amennyiben az a számla kiállítását meg-előzi – úgy az adásvételi szerződés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja.
  • Az átutalási határidő a számla kiállítási dátumától számított egyedi megállapított nap. Fizetési késedelem esetén a Contisys Artis Kft. egységesen a késedelembe esés napjától a mindenkor érvényben lévő jegybanki alapkamat két-szeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számíthat fel. A vételár részletekben történő megfizetése esetén – külön megállapodás hiányában – a költség, kamat, tőke sorrendben kerül kiegyenlítésre. Az Ügyfél a vételárral szemben beszámítási kifogással nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.
  • A javításra átvett gép javítási költségének kifizetésére a Contisys Artis Kft. értelemszerűen az előző szabályokat al-kalmazza.
 5. Teljesítési határidők, szállítás, átadás-átvétel
  • Az áru átadására vagy a javításra/kalibrálásra vonatkozó egyedi teljesítési időpont - megállapodás esetén a Con-tisys Artis Kft. jogosult – az Ügyfél előzetes értesítése mellett – legfeljebb 5 napos előteljesítésre. Amennyiben a Contisys Artis Kft. a teljesítési határidőt tartani nem tudja, és erről az Ügyfelet előzetesen értesíti, úgy a Contisys Artis Kft. a késedelemből eredő károk és költségek megtérítésére nem köteles.
  • A Contisys Artis Kft. a nettó 100.000 Ft érték feletti vásárlás esetén az ország egész területét lefedő ingyenes szállítást vállal az Ügyfél részére. A nettó 100.000 Ft alatti vásárlás esetén a szállítási szolgáltatását 2000Ft+ÁFA fuvar-költség megtérítése fejében végzi. A futárnál történő készpénzes fizetés esetén -adott esetben- további 1000Ft+ÁFA kezelési költséget számítunk fel. A szállítási és/vagy kezelési költséget a számlán feltüntetjük. Az díjta-lan kiszállítás súlykorlátja 30kg. A Contisys Artis Kft. jogosult különleges méretű, alakú vagy kezelési igényű cso-mag esetén egyedi fuvarköltséget megállapítani.
  • A szállítási határidő raktáron lévő termékeknél a 1-2 munkanap, amennyiben a rendelés teljesítésére elegendő raktárkészlettel rendelkezünk. A nem raktári tételekre a Contisys Artis Kft. a szállítást egyedi vállalási határidővel végzi.
  • A Contisys Artis által a szállításra megjelölt határidők tájékoztató jellegűek, az azokban bekövetkező esetleges csú-szásokért a Contisys Artis Kft. felelősség nem terheli, az Ügyfél kártalanítására vagy bármely jogcímen támasztott kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.
 6. Szavatosság, jótállás
  • A Contisys Artis Kft. szavatolja a gépek vagy termékek meghatározott minőségét, rendeltetésszerű használat ese-tén. A Contisys Artis Kft. mentesül a jótállási vagy szavatossági kötelezettsége alól a gépek vagy termékek rendelte-tésellenes használata, nem szakszerű kivitelezés, szándékos vagy súlyos gondatlan rongálása, nem szakszerviz ke-retében történő javítása, megbontása vagy idegen beavatkozás esetén, valamint a használati és kezelési útmuta-tóban vagy szabványban írtak be nem tartása, nem a Contisys Artis Kft. által biztosított alkatrészek, tartozékok, kiegészítők vagy kenőanyagok használata okán. Az Ügyfelet a jótállási és szavatossági jog a gépek átvételétől illeti, de annak gyakorlására kizárólag a gépek vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követő-en jogosult. Amennyiben a Contisys Artis jótállási kötelezettség nem terheli, úgy jogosult a javítási költségeinek előzetes megtérítését követelni, valamint a fennálló vételártartozás és/vagy költségeinek megtérítéséig a gépet visszatartani. Az Ügyfél jogvesztés terhe mellett köteles a jótállási vagy szavatossági igényét a meghibásodás észle-lésétől számított 5 munkanapon belül írásban, az okok és körülmények konkrét előadásával, a Ptk. 248. § és 306. § szakaszok szerinti tartalommal megjelölni. A Contisys Artis Kft. a jótállási és szavatossági kötelezettségének telje-sítésén túlmenően, a hibás teljesítésből eredő károk, költségek tekintetében a felelősségét az érintett gép vagy termék nettó értékéig korlátozza.
  • A napi tárolási díj azonos a gép javításkori értékének (maradványérték) 1/90-ed részével, melyet a Con-tisys Artis Kft. állapít meg a gép szervizelése során feltárt állapota és futásteljesítménye alapján. A szer-viz- és tárolási díj erejéig a Contisys Artis Kft. a gépen kézizálog joga keletkezik. Az Ügyfél felhatalmazza a Contisys Artis Kft.-t, hogy a zálogtárgyból 90 napos fizetési késedelem esetén végrehajtáson kívüli érté-kesítéssel kielégítést keressen, mely során az Ügyfél elfogadja a Contisys Artis Kft. a szervizelés során fel-tárt gépállapot és futásteljesítménye alapján végzett javításkori érték-(maradványérték-)számítását.
  • Amennyiben az Ügyfél a Contisys Artis Kft. birtokában lévő gépét többszöri írásos felszólításra sem viszi el, továbbá annak visszaszerzése érdekében nem intézkedik, úgy a készre jelentés napjától számított 90. nap elteltével úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a gép tulajdonjogával a Ptk. 112. § (1) szakasza alapján felhagyott.
  • Amennyiben az Ügyfél kifejezetten jóváhagyás iránti igényt nem támasztott, úgy a Contisys Artis Kft. au-tomatikusan, további tájékoztatás, vagy egyéb nyilatkozat nélkül jogosult a gép javítására. Az Ügyfél kife-jezett kérésére a Contisys Artis Kft. javítási ajánlatot készít, melyről az Ügyfelet telefonon értesíti. Ameny-nyiben az Ügyfél a javítási ajánlat összegét nem fogadja el, úgy köteles az értesítéstől számított 15 napon belül írásban – min. fax, e-mail útján – azt visszautasítani vagy módosítását kérni. A határidő eredmény-telen eltelte esetén, vagy amennyiben az Ügyfél a javítási árajánlatot nem fogadja el, úgy a Contisys Artis Kft. törli a javítást és a gépet szétszerelt állapotban szállítja vissza az Ügyfél részére. Amennyiben az Ügy-fél kifejezett kérésére a Contisys Artis Kft. a gépet összeszerelt állapotban szállítja vissza, úgy a Contisys Artis Kft. jogosult nettó 5000 Ft ajánlatkészítési díj felszámítására.
  • A Contisys Artis Kft. jogosult a gép 264/2004 (IX. 23.) kormányrendelet szerinti gyűjtésével, ártalmatla-nításával és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítésével felmerült igazolt költségeit az Ügyfél részére to-vább hárítani.
 7. Visszavétel A Contisys Artis Kft. legfeljebb a számla keltétől számított 10 napon belül vesz vissza terméket egy írott ügyfél reklamáció kíséretében, amennyiben azt a Contisys Artis Kft.-nél vásárolták, az rendelkezik az eredeti számlával, továbbá a termék nem volt használva, sérülésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagolású. A visszavétel során a Contisys Artis a termék vételárát készpénzben vagy átutalással nem téríti vissza, az Ügyfél a visszavett termék számlába állított értékét más Contisys Artis Kft. által forgalmazott termék vételárába beszámíthatja, azt levásárolhatja. A visszavételi jog gyakorlása a Contisys Artis Kft. egyedi döntése, azt az Ügyféllel fennálló bármely jogviszonyban elkövetett szerződésszegés – például nem fizetés – esetén megtagadhatja. A visszavételi lehetőség az alábbi termékekre nem vehető igénybe:
  • vegyi anyagok, habok és más, szavatossági idővel bíró termékek.
  • egyedi szállítású termékek és kifutó (megszüntetés alatt álló) termékek.
  • A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerződésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet és a 49/2003 (VII. 30.) GKM-rendelet szabályai az irányadók.
 8. Titoktartás Felek vállalják, hogy a tudomásukra jutott technológiai-, know-how-t érintő információkat, a szerződések tartalmát és mel-lékleteit, valamint a bizonylatokat és azok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat harmadik fél részére csak a felek együt-tes írásos nyilatkozata alapján adják át.

Hatályos: 2022 március 9.

Letöltés